Computer Donation

Anbaalayam helped procure a computer for a young adult to support with her University education.

பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்று, தனது கல்வியை தொடர computer வசதி இல்லா இந்த மாணவிக்கு, ஒரு computer வாங்கிக் கொடுக்கப்பட்டது.